ЗАПИСВАЩ ИНФИЛТРОМЕТЪР Виж тук : НАЧАЛО продукти Почви ЗАПИСВАЩ ИНФИЛТРОМЕТЪР

Сектори


Патентна дипл. No 1003879 А. Панорас – Д. Кувас

Записващият инфилтрометър е продукт на дългосрочни изследвания и високи технологии. Дизайнът на устройството позволява измерване на филтрационната ефикасност с висока точност и без грешките допускани от други инструменти със сходна функция. Специфичното при измерването на почвената филтрационна ефикасност с конвенционалните съществуващи инструменти е, че се изисква присъствието на наблюдател за дълго време на мястото за измерване, където условията може да създават затруднения. Той трябва да записва резултатите от измерванията на нивата и вследствие на това могат да бъдат допуснати грешки при измерванията или при записа.

Основен принципен момент при измерването на почвената филтрационна ефикасност е стабилността на стандартното водно ниво филтрационния цилиндър. При всички досега съществуващи инструменти е практически невъзможно водното ниво да се запази стабилно и това води до големи грешки при измерванията. Също така за този метод е важно резултатите от измерванията да се обработят математически, за да може филтрационната ефикасност да се получи в графичен вид или като матеметическо  уравнение. Новият пренос на резултатите и тяхната обработка са допълнителен източник на грешки.

За измерванията на почвената филтрационна ефикасност с досега съществуващите инструменти е необходимо присъствието на двама изследователи за 2-3 часа на полето. Това налага ограничение върху броя на измерванията за ден, защото ако се увеличи броя на измервателните устройства, трябва да се увеличи и броя на необходимите потребители. Записващитят инфилтрометър 

AP-DK-1 може да поддържа стабилно водното ниво в филтрационния цилиндър, като така се постига стабилен филтрационен обем, който е основа за коректно и точно измерване на почвената филтрационна ефикасност. Поради това предимство, не е необходима подмяна на водата в филтрационния цилиндър и следователно точността на измерванията няма да бъде повлияна. Не е необхидимо и присъствието на наблюдатели в полеви условия.Предимствата на автоматичното записване правят преноса на резултатите от измерванията и тяхната обработка на компютър по-лесни. След края на измерванията дата логерът се свързва към компютър за преноса на данните и тяхната обработка. Инструментът включва софтуер, който прехвърля данните от дата логера, изчислява автоматично всички коефициенти, предоставя таблица с първичните и изчислените резултати, създава графики и изчислява отношението между кумулативната и моментната филтрация.