Сектори


Гранулометрични сита, клатачки за сита.

Каталози с почвени цветове

Почвени пенетрометри.

Уред за измерване на хидравлична проводимост.

Уреди за измерване на pH - EC в почвата.

Почвени термометри.

Керамични капсули и съдове.

Устройства на класифициране на пробите.

Устройства за установяване граница на пластичност

Денситометри, Цилиндри, “Vougiouko” миксери

Мелници за почвени проби.

Устройства за измерване на газовия обмен на почвата

Комплекти за измерване на химични совйства на почвата.

Комплекти за детекция на хранителни вещества в почвата.

Клатачки за проби


Уреди за изпитване при срязване. 

Устройства за компресия на почвените проби

C.B.R. тестващи устройства

Устройства за многократно изследване на механични свойства на почвата

Уреди за изпитване при удар 

Устройства за многократно на проницаемост. 

Фитрационни фунии с вградени филтри за експериментални установки 

Лизиметри.

Устройства за установяване на общ азот