ТЕЛЕМЕТРИЧЕН И НАПЪЛНО АВТОМАТИЧЕН ЛИЗИМЕТЪР ОТ SCIENTACT Виж тук : НАЧАЛО продукти Почви ТЕЛЕМЕТРИЧЕН И НАПЪЛНО АВТОМАТИЧЕН ЛИЗИМЕТЪР ОТ SCIENTACT

Сектори


Има два резервоара и електронна система за претегляне. Снабдяването с вода на лизизметъра е напълно автоматично чрез почвената влажност. Софтуерът може да изчисли автоматично евапотранспирацията (ΕΤο) с данните от датчиците на лизиметъра или от централна метеорологична станция. На дисплея се представят следните данни:

-   Измерванията от всяка динамометрична клетка

-  Изчисляване на общо тегло

-   Нетно изменение на теглото от последното тратиране

-  Лесно напълване на дренажния резервоар

-  Обем на дренираната вода

-   Наличие на вода в разстоянието между резервоарите

-   Текущи измервания на почвената влага и топлинния поток

-  Измерване на ΕΤο от предишния ден

-   Изменение на теглото през последните два дни

-   Надхвърляне на границите за всеки параметър

-  Диагностика на повредите


Предназначение:

 • Изработване на тези за висше образование, стажове
  • Изпитване на системи – напоителни методи
  • Изследване на дренажни процедури
 • Изследване на разпределението и движението на хранителни вещества
  • Изследване на водните загуби (оттичане, ETo)
  • Хидравлични параметри на почвата
 • Връзка на микроклиматчини параметри и напояване
 • Връзки почва – напояване – микроклимат и параметри на културите
 • Изследвания и установяване на показатели за използването на водата за напояване

 • Връзка на напоителните методи с водните загуби
 • Възможност за корелация между наторяване и напояване
 • Излседване на физикохимичните параметри на почвата
 • Изследване и сравнение на измервателните методи за почвена влажност и почвен потенциал