Сектори


  • Датчици за температура и влажност на въздуха със средна или висока точност

 

  • Датчици за температура на води и почви

 

  • Инфрачервени температурни датчици

 


  • Терморезисторни датчици

 

  • Датчици тип термодвойка

 

  • PT100 и PT1000 датчици