Станции и мрежи от станции за непрекъснат мониторинг на количествени и качествени параметри на водата Виж тук : НАЧАЛО продукти Хидрология Станции и мрежи от станции за непрекъснат мониторинг на количествени и качествени параметри на водата

Сектори


Станции и цялостни мрежи за непрекъснато измерване, запис и телеметричен пренос на данни за качествени параметри (рН, проводимост, разтворен кислород, редокс, мътност, температура, нитрати, фосфати и др.) и количествени параметри (водно ниво, воден поток, дебит) на повърхностни и подпочвени води. Станциите се управляват с помощта на усъвършенстван софтуер. Повечето системи са със собствено захранване. Нашата компания е пионер в областта и притежава голям опит и познания. Компанията е монтирала станции и мрежи от станции в България и съседните ѝ страни (Гърция , Албания, FYROM и др.).