Αυτογραφικό Διηθήτομετρο Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εδαφολογικά Αυτογραφικό Διηθήτομετρο

Κατηγορίες


Αρ.Διπ.Ευρ. 1003879 A. Πανώρας – Δ. Κουβάς

Το όργανο μέτρησης της διηθητικής ικανότητας του εδάφους αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας σε συνδυασμό με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ο σχεδιασμός της συσκευής επιτρέπει τη μέτρηση της διηθητικής ικανότητας με μεγάλη ακρίβεια και χωρίς τα σφάλματα που εισάγονται από τα άλλα όργανα.

Συγκεκριμένα η μέτρηση της Διηθητικής Ικανότητας του εδάφους με τα υπάρχοντα όργανα απαιτεί την παρουσία παρατηρητή για αρκετές ώρες, στο πεδίο μέτρησης, όπου κάτω από δύσκολες συνθήκες υπαίθρου ανά τακτά χρονικά διαστήματα λίγων λεπτών, καταγράφει μετρήσεις στάθμης με αποτέλεσμα να εισάγονται υποκειμενικού χαρακτήρα σφάλματα στην ανάγνωση και καταγραφή.
Βασική αρχή της μέτρησης της Διηθητικής Ικα νότητας του εδάφους, είναι η διατήρηση σταθερής στάθμης νερού μέσα στον κύλινδρο διήθησης. Με τα ήδη υπάρχοντα όμως όργανα, είναι πρακτικά αδύνα το να διατηρηθεί σταθερή η στάθμη, γεγονός που εισάγει εξαιρετικά μεγάλο σφάλμα στην ακρίβεια της. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι λαμβανόμενες στο πεδίο μετρήσεις πρέπει να τύχουν πρόσθετης μαθηματικής επεξεργασίας προκειμένου να απεικονισθεί η διηθητική Ικανότητα του εδάφους γραφικά, ή να εκφρασθεί με τη μορφή μαθηματικής σχέσης.

Τόσο η νέα μεταφορά των μετρήσεων όσο και η επεξεργασία αυτών, αποτελούν πρόσθετες πηγές σφάλματος. Για την εκτέλεση μιας μέτρησης διηθητικής ικανότητας εδάφους με τα υπάρχοντα όργανα, απαιτείται η παρουσία δύο χειριστών, επί 23 ώρες στο πεδίο, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των μετρήσεων ανά ημέρα ή αν αυξηθεί ο αριθμός των μετρήσεων με πρόσθετες συσκευές απαιτείται η απασχόληση επιπλέον προσωπικού. Το Αυτογραφικό Διηθητόμετρο APDK1 έχει τη δυνατότητα διατήρησης σταθερής στάθμης στον Κύλινδρο Διήθησης, επιτυγχάνοντας έτσι σταθερό φορτίο διήθησης, που είναι η βασική αρχή ορθής μέτρησης της διηθητικής ικανότητας του εδάφους, γεγονός που δίνει μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις. Λόγω της δυνατότητας αυτής, δεν απαιτείται ανα πλήρωση του Κυλίνδρου Διήθησης, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η ακρίβεια των μετρήσεων και να μην απαιτείται η παρουσία παρατηρητή στο πεδίο.
Το πλεονέκτημα της αυτόματης καταγραφής απλουστεύει τη μεταφορά των μετρήσεων καθώς και την επεξεργασία αυτών από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Μετά το τέλος των μετρήσεων, ο data logger συν δέεται με υπολογιστή για τη μεταφορά και την επεξεργασία των μετρήσεων.
Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό, το οποίο, μεταφέρει τις μετρήσεις από τον data logger, υπολογίζει αυτόματα όλες τις ενδιάμεσες μεταβλητές, παρέχει πίνακα με όλες τις πρωτογενείς και υπολο γιζόμενες τιμές, παράγει γραφικές παραστάσεις και υπολογίζει τις σχέσεις αθροιστικής και στιγμιαίας διηθητικότητας.