Κατηγορίες


Αυτόνομος ψηφιακός Βροχογράφος

Διαθέτει αεροδυναμικό σχήμα, έτσι ώστε η ακρίβεια των μετρήσεων να επηρεάζεται λιγότερο  από  ρεύμα τα αέρα. Η μέθοδος μέτρησης είναι τα ανατρεπόμενα σκαφίδια (tipping buckets). Με τον μηχανισμό οριζο ντίωσης του αισθητήρα, ο χρήστης οριζοντιώνει εκτός του μηχανισμού του tipping bucket, και την επιφάνεια συλλογής της βροχής, καθιστώντας τον αισθητήρα ίσως τον ακριβέστερο αισθητήρα ύψους βροχής.
Το καταγραφικό (Datalogger) είναι εξαιρετικά μικρών διαστάσεων. Λει τουργεί με απλές μπαταρίες.

Αυτόνομο Ψηφιακό Εξατμισήμετρο

Το όργανο αποτελείται από αισθητή ρα μέτρησης στάθμης, ανοξείδωτη λεκάνη εξάτμισης class A, ψηφιακό καταγραφικό (data logger) και λογισμικό.

Η τροφοδοσία του οργάνου μπορεί να γίνει από απλές μπαταρίες, ηλιακό συλλέκτη, ή 220 V.

Αυτόνομο Ψηφιακό καταγραφικό, Ολικής και Διάχυτης ηλιακής ακτινο βολίας και Διάρκεια Ηλιοφάνειας

Μέτρα και καταγράφει την ολική και διάχυτη ακτινοβολία σε W/m2. Κα ταγράφει την διάρκεια ηλιοφάνειας. Δεν απαιτεί περιοδικές ρυθμίσεις, δεν απαιτεί ευθυγράμμιση στους πό λους. Δεν έχει και δεν απαιτεί κανενός είδους κινητό μέρος, όπως δακτύλιο σκίασης κινητήρες, κτλ. Μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε υψό μετρο. Διαθέτει 7 αισθητήρες τύπου thermopile, κάτω από γυάλινο θόλο. Διαθέτει εσωτερικό σύστημα θέρμαν σης το οπoίο μπορεί να χρησιμοποι ηθεί για να λειώνει τον πάγο και το χιόνι από τον γυάλινο θόλο. H μετα φορά των μετρήσεων μπορεί να γίνει είτε με υπολογιστή, είτε με PDA, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας