Κατηγορίες


Αισθητήρες Ηλιακής Ακτινοβολίας

Αισθητήρες Ολικής Ηλιακής Ακτινο βολίας (Rs) class A και Class B
Class Α, και Class B πυρανόμετρα σύμφωνα  με WMO και  ISO 9060.

Αισθητήρες Ολικής Ηλιακής Ακτινοβολίας (Rs) τύπου ημιαγωγού

Ο αισθητήρας είναι βαθμονομημένος με χρήση πρότυπου thermopile αισθητήρα σε συνθήκες φυσικού φω τός.

Αισθητήρες NET Ακτινοβολίας (Rn)

Κλασικός τύπος με δύο ευκάμπτους θόλους ή νέας τεχνολογίας με άκαμπτους θόλους

Αισθητήρες Ολικής και Διάχυτης Ηλιακής ακτινοβολίας, Διάρκεια Ηλιοφάνειας

Μετρά την ολική και διάχυτη ακτινο βολία καθώς και την διάρκεια ηλιοφάνειας. Μπορεί να μετρήσει είτε στο φάσμα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, είτε στο φάσμα της PAR είτε σε LUX

Αισθητήρες με εντοπισμένο εύρος μήκους κύματος

Πρόκειται για αισθητήρα ο οποίος μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να με τράει σε συγκεκριμένο εύρος μήκους κύματος. Ο αισθητήρας μπορεί να με τρά ταυτόχρονα σε μία, δύο ή τέσσερεις φασματικές περιοχές.

Absolute Spectral Radiometer

Πρόκειται για μεταφερόμενα standard για τον έλεγχο και την βαθ μονόμηση στο πεδίο αισθητήρων sunphotometer
First Class Pyrheliometer
Για την μέτρηση της απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας.
Sunphotometer
Για την μέτρηση του φασματικού οπτικού βάθους
Αισθητήρες διαρκείας ηλιοφάνειας Αισθητήρες RED / FAR RED, PAR